Xaad Kihl Guusuu Language Project
Master Fluent Speaker: Phyllis Almquist
Apprentice: Linda Schrack
 

Public Introduction of Yourself

Haida -- English

Xaada 'láa isis -- Good people

Aatl'an hl is ahl díi guudangáay 'láagang -- I am happy for being here.

Ga yáalaast gúust uu díi k'wáalaagang -- I belong to the Raven moiety.

Ga gúudaas gúust uu díi k'wáalaagang -- I belong to the Eagle moiety.

________Janáas uu díi íijang -- (Female) I am ___________________.

________Laanáas uu díi íijang -- (Male)  I am____________________.

Díi gwaayk'aang______isgyan_______ uu íijang -- My crests are_____and______.

____________duu díi íijang -- I am from the ________House.

____________díi naan uu íijan -- My grandmother was________.

____________díi naan uu íijang -- My grandmother is ________.

____________díi aw uu íijang -- My mother is _____________.

____________hín uu díi kya'áang -- My name is______________.

____________yaats xaatáay kihl hín uu díi kya'áang -- My English name is_________.

____________díi chin uu íijang -- My grandfather is __________.

____________díi chin uu íijan -- My grandfather was _______.

____________díi xung uu íijang -- (male) My father is ______________.

____________díi xaad uu íijang -- (female) My father is ______________.